Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 36: Nữ Nhà Báo Và Nữ Ký Giả

Nữ nhà báo: “nhà báo” là tiếng thuần Việt nên phải dùng văn phạm xuôi. Vì thế, khi một người nữ làm nhà báo thì gọi là “nhà báo nữ”. Không thể nói: “nữ nhà báo”. Nữ ký giả: “ký giả” là tiếng Hán Việt nên phải dùng văn phạm ngược. Vì thế, khi một người nữ làm ký giả thì gọi là “nữ ký giả”, cũng có thể nói: “nữ phóng viên”. 

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

 NỮ NHÀ BÁO HAY NỮ KÝ GIẢ

   

1. Nữ nhà báo

“nhà báo” là tiếng thuần Việt nên phải dùng văn phạm xuôi. Vì thế, khi một người nữ làm nhà báo thì gọi là “nhà báo nữ”. Không thể nói: “nữ nhà báo”.
Thí dụ:

- Có một nhà báo nữ người Ý vừa bị sát hại.

- Ngày nay, nhiều nhà báo nữ rất năng nổ.

 

2. Nữ ký giả

“ký giả” là tiếng Hán Việt nên phải dùng văn phạm ngược. Vì thế, khi một người nữ làm ký giả thì gọi là “nữ ký giả”, cũng có thể nói: “nữ phóng viên”.
Thí dụ:

- Nữ ký giả nổi tiếng người Ý đã từ trần.

- Báo Tuổi Trẻ có nhiều nữ phóng viên xuất sắc.