Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 39: Bạc Mạng hay Bạt Mạng

“Bạt mạng” là tính từ được hiểu là liều lĩnh, bất chấp tính mạng. “Bạc mạng” không có nghĩa, không được sử dụng trong tiếng Việt. Có thể người ta đọc sai theo vùng miền. 

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

    BẠT MẠNG HAY BẠC MẠNG

      

1. Bạt mạng
 

“Bạt mạng” là tính từ được hiểu là liều lĩnh, bất chấp tính mạng.

Thí dụ:
Có rượu vào, hắn chạy xe bạt mạng.
Kẻ vô đạo đức thường ăn nói bạt mạng.

2. Bạc mạng
 

“Bạc mạng” không có nghĩa, không được sử dụng trong tiếng Việt. Có thể người ta đọc sai theo vùng miền.
 

Vậy nên, “Bạt mạng” mới là từ đúng.