Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 41: Khả Năng hay Khả Dĩ

“Khả năng” là năng lực của con người, có thể làm được việc gì đó. “Khả dĩ” nghĩa là có thể.

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

 KHẢ NĂNG HAY KHẢ DĨ

 

1. Khả năng

“Khả năng” là năng lực của con người, có thể làm được việc gì đó.

Thí dụ:
Nhân viên này có khả năng chuyên môn về ngoại ngữ.
Thầy giáo tôi có khả năng giải thích tiếng Hán Việt.

2. Khả dĩ

“Khả dĩ” nghĩa là có thể.
 

Thí dụ:
Người tài trí khả dĩ làm được việc lớn.
Một yêu cầu khả dĩ chấp nhận được.
 

Như vậy, “khả năng” và “khả dĩ” là hai từ hoàn toàn khác nhau. Tuỳ theo văn cảnh mà chúng ta dùng “khả năng” hay “khả dĩ” .