Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 42: Nhân Ái hay Nhân Đạo

1. Nhân ái: Tính từ: có lòng yêu thương con người, sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Nhân đạo (Danh từ): đạo đức thể hiện ở lòng yêu thương, tôn trọng và bảo vệ con người. (Tính từ): có tính chất yêu thương, quý trọng vì con người.

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

 NHÂN ÁI HAY NHÂN ĐẠO

  

1. Nhân ái: 
+ Tính từ: có lòng yêu thương con người, sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết.

Thí dụ:
- Tấm lòng nhân ái

2. Nhân đạo: 
+ Danh từ: đạo đức thể hiện ở lòng yêu thương, tôn trọng và bảo vệ con người.

Thí dụ:
- Một hành vi trái với nhân đạo

+ Tính từ: có tính chất yêu thương, quý trọng vì con người.

Thí dụ:
- Hiến máu nhân đạo
- Chính sách nhân đạo với tù binh.

Như vậy, “nhân ái” và “nhân đạo” là hai từ khác nghĩa nhau. Tuỳ vào ngữ cảnh mà chúng ta dùng “nhân ái” hay “nhân đạo”.