Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 43: Đường Xá Hay Đường Sá

Đường sá: (danh từ) là đường đi lại trên bộ. Đường xá: là viết sai chính tả, không có ý nghĩa gì...

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

 ĐƯỜNG XÁ HAY ĐƯỜNG SÁ

1. Đường sá: (danh từ) là đường đi lại trên bộ.
 
Thí dụ:
- Đường sá xa xôi
- Mở mang đường sá
 
2. Đường xá: là viết sai chính tả, không có ý nghĩa gì. 
Thế nên, “đường sá” mới là từ đúng.