Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 47: Hàm Súc hay Hàm Xúc

Hàm súc là hình thức diễn dạt nhiều ý tứ sâu sắc bên trong. Trong văn học, hàm súc là “ít lời, nhiều ý”, là “súc tích, cô đọng”, là “lời đã hết mà ý vô cùng”, để lại nhiều dư vị trong lòng người đọc...

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

  HÀM XÚC HAY HÀM SÚC

1. Hàm súc là hình thức diễn dạt nhiều ý tứ sâu sắc bên trong. Trong văn học, hàm súc là “ít lời, nhiều ý”, là “súc tích, cô đọng”, là “lời đã hết mà ý vô cùng”, để lại nhiều dư vị trong lòng người đọc.
Thí dụ:
Bài văn của em rất hàm súc.
Câu thơ này có tính hàm súc.
 
2. Hàm xúc không có nghĩa, là viết sai chính tả. 

Thế nên, “Hàm súc” mới là từ đúng.