Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 49: Điểm Xuyết hay Điểm Xuyến

Điểm xuyết (từ gốc Hán) có nghĩa là sửa sang, trang trí, tô vẽ thêm cho đẹp hơn. Điểm xuyết là điểm thêm vào nhằm làm cho đẹp hơn...

MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM XUYẾN HAY ĐIỂM XUYẾT


1. Điểm xuyết (từ gốc Hán) có nghĩa là sửa sang, trang trí, tô vẽ thêm cho đẹp hơn. Điểm xuyết là điểm thêm vào nhằm làm cho đẹp hơn.
 

Thí dụ:
- Tấm lụa có điểm xuyết những hình lá cây.
- Nhờ điểm xuyết mấy chiếc lá, bức tranh sinh động hẳn lên.

2. Điểm xuyến là viết sai hoặc đọc sai, không được sử dụng trong tiếng Việt.
 

Vậy nên, “Điểm xuyết” mới là từ đúng.