Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 50: Lưỡng Lự hay Phân Vân

Lưỡng lự: (từ Hán Việt): Lưỡng là hai, Lự là lo. Lưỡng lự là lo nghĩ giữa hai đường, chưa quyết định đường nào. 2. Phân vân là ở vào trạng thái đang phải nghĩ ngợi nhiều, chưa biết nên quyết định như thế nào.

MUỐI MEN CHO ĐỜI

MỐI TUẦN MỘT TỪ BÀI 50

LƯỠNG LỰ HAY PHÂN VÂN


1. Lưỡng lự: (từ Hán Việt) 
 

Lưỡng là hai, Lự là lo. Lưỡng lự là lo nghĩ giữa hai đường, chưa quyết định đường nào.
 

Thí dụ:
Anh ta đang lưỡng lự giữa đi hay ở.

“Một mình lưỡng lự canh chầy
   
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”

(Truyện Kiều)
 

2. Phân vân ở vào trạng thái đang phải nghĩ ngợi nhiều, chưa biết nên quyết định như thế nào.
 

Thí dụ:
Tôi còn đôi điều đang phân vân.
Ông giám đốc phân vân không biết chọn ai làm trợ lý.
 

Như vậy, lưỡng lự là chưa có quyết định chọn một trong hai; còn phân vân là chưa biết nên quyết định như thế nào.