Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 52: Bắt Nọn hay Bắt Lọn

Bắt nọn là giả vờ như đã biết rồi để người nghe phải giật mình nói ra điều đang giấu giếm...

MUỐI MEN CHO ĐỜI

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

BÀI 52: BẮT NỌN HAY BẮT LỌN


 

1. Bắt nọn giả vờ như đã biết rồi để người nghe phải giật mình nói ra điều đang giấu giếm.
 

Thí dụ:
Chỉ giỏi bắt nọn.
Đừng bắt nọn nhau nữa.
 

2. Bắt lọn viết sai chính tả. Từ này không có nghĩa.
 

Thế nên, “bắt nọn” mới là từ đúng.