Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 55: Chia sẻ hay Chia xẻ

Chia sẻ là cùng chia với nhau để cùng chịu hoặc cùng hưởng. Chia xẻ là chia thành nhiều mảnh làm cho không còn một khối nữa.

MUỐI MEN CHO ĐỜI

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

BÀI 55: CHIA SẺ HAY CHIA XẺ


 

1. Chia sẻ là cùng chia với nhau để cùng chịu hoặc cùng hưởng.

Thí dụ:
Chia sẻ vui buồn
Chia sẻ một phần trách nhiệm

2. Chia xẻ là chia thành nhiều mảnh làm cho không còn một khối nữa.
 

Thí dụ:
Chia xẻ lực lượng
Chia xẻ chiếc bánh
 

Như vậy, chia sẻ hướng tới sự đồng hành, giúp đỡ, thiên về phương diện tinh thần; còn chia xẻ chỉ là chia tách một cách đơn thuần, chủ yếu ở phương diện vật chất.

“Chia sẻ” và “Chia xẻ” cùng là động từ, có nghĩa gần giống nhau nhưng cách dùng khác nhau. Tuỳ vào ngữ cảnh mà chúng ta sử dụng từ “Chia sẻ” hay “Chia xẻ”.