Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 58: Văn hoá hay Văn minh

Văn hoá hay Văn minh
1. Văn hoá:
“Văn hoá” là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra trong lịch sử. Văn hóa là một khái niệm rộng, liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của mỗi người.
2. Văn minh:
+ Danh từ: là trình độ phát triển đạt đến một mức nhất định của xã hội loài người, có nền văn hoá với những đặc trưng riêng cho một cộng đồng, một thời đại.
+ Tĩnh từ: Có những đặc trưng của nền văn hoá phát triển cao.
Như vậy, “Văn hoá” chứa cả giá trị vật chất lẫn tinh thần, còn “Văn minh” thiên về giá trị vật chất và kỹ thuật. “Văn hoá” mang tính dân tộc, còn “Văn minh” mang tính quốc tế.

MUỐI MEN CHO ĐỜI

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

BÀI 58: VĂN HOÁ HAY VĂN MINH

1. Văn hoá:

“Văn hoá” là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra trong lịch sử. Văn hóa là một khái niệm rộng, liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của mỗi người.

Thí dụ:

- Nền văn hoá của các dân tộc phương Đông

- Kho tàng văn hoá của người Nhật

2. Văn minh:

+ Danh từ: là trình độ phát triển đạt đến một mức nhất định của xã hội loài người, có nền văn hoá với những đặc trưng riêng cho một cộng đồng, một thời đại.

Thí dụ:

- Văn minh Ai Cập cổ đại

- Văn minh trống đồng

+ Tĩnh từ: Có những đặc trưng của nền văn hoá phát triển cao.

Thí dụ:

- Một xã hội văn minh

- Nếp sống văn minh

Như vậy, “Văn hoá” chứa cả giá trị vật chất lẫn tinh thần, còn “Văn minh” thiên về giá trị vật chất và kỹ thuật. “Văn hoá” mang tính dân tộc, còn “Văn minh” mang tính quốc tế.