Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 59: Văn hiến hay Văn vật

Văn hiến là truyền thống văn hoá lâu đời và tốt đẹp được thể hiện qua sách hay và người tài. Văn vật là truyền thống văn hoá tốt đẹp biểu hiện ở nhiều nhân tài và di tích lịch sử.

Muối Men Cho Đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 59: VĂN HIẾN HAY VĂN VẬT

1. Văn hiến là truyền thống văn hoá lâu đời và tốt đẹp được thể hiện qua sách hay và người tài.

Thí dụ:

 • Việt Nam, đất nước 4000 năm văn hiến

2. Văn vật là truyền thống văn hoá tốt đẹp biểu hiện ở nhiều nhân tài và di tích lịch sử.

Thí dụ:

 • Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn vật

 • Nhà bảo tàng văn vật

Như vậy, “văn hiến” và “văn vật” chỉ là những khái niệm bộ phận của “văn hóa”, chúng khác văn hóa về độ bao quát các giá trị.

“Văn hiến” là văn hóa thiên về truyền thống lâu đời, mà truyền thống lâu đời còn lưu giữ được chính là các giá trị tinh thần; còn “văn vật” là văn hóa thiên về các giá trị vật chất, như: nhân tài, di tích, hiện vật.