Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 6: Chín Mùi hay Chín Muồi

“Chín muồi” (tính từ) có nghĩa là quả cây rất chín, đạt đến độ ngon nhất. “Chín muồi” còn có nghĩa là đạt đến độ phát triển đầy đủ nhất, để có thể chuyển sang giai đoạn khác. Còn “Chín mùi” như là một cách nói tắt của từ “Chín muồi”.

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

CHÍN MÙI HAY CHÍN MUỒI


  

“Chín muồi” (tính từ) có nghĩa là quả cây rất chín, đạt đến độ ngon nhất.
 
Thí dụ: Quả đu đủ đã chín muồi trên cây.
 
“Chín muồi” còn có nghĩa là đạt đến độ phát triển đầy đủ nhất, để có thể chuyển sang giai đoạn khác.
 
Thí dụ: Tình hình đã chín muồi.
 
Còn “Chín mùi” như là một cách nói tắt của từ “Chín muồi”.
 
Như thế, từ đúng phải là "Chín muồi".