Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 60: Kết quả hay Hiệu quả

“Kết quả” và “Hiệu quả” là hai từ gần giống nhau, nhưng “Hiệu quả” thì ý nghĩa mạnh mẽ hơn, đáp ứng sự mong đợi của chủ thể. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.
 

Muối Men Cho Đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 60: Kết quả hay hiệu quả

1. Kết quả (từ Hán Việt)

Nghĩa thứ nhất là cái đạt được trong công việc hoặc trong quá trình tiến triển.

Thí dụ:

• Kết quả học tập của em rất khả quan

• Nghiên cứu đã có kết quả

Nghĩa thứ hai là cái do một hay nhiều hiện tượng khác gây nên (gọi là nguyên nhân - kết quả) .

Thí dụ:

• Nguyên nhân nào kết quả đó

• Cây cối do hoa sinh ra quả

2. Hiệu quả (từ Hán Việt)

“Hiệu quả” là kết quả cao, đúng theo yêu cầu đã đặt ra.

Thí dụ:

• Hiệu quả kinh tế

• Lao động có hiệu quả

Như vậy, “Kết quả” và “Hiệu quả” là hai từ gần giống nhau, nhưng “Hiệu quả” thì ý nghĩa mạnh mẽ hơn, đáp ứng sự mong đợi của chủ thể. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.