Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 63: Biển lận hay Biển thủ

“Biển lận” và “Biển thủ” là hai từ hoàn toàn khác nghĩa nhau. “Biển lận” là một tính xấu của con người, còn “Biển thủ” là một hành vi phạm tội. Vì thế, chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này. 

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 63: Biển lận hay Biển thủ

1. Biển lận là keo kiệt và gian tham.

Thí dụ:

- Anh nhà giàu mà có tính biển lận

- Con người biển lận ấy làm gì có bạn hữu

2. Biển thủ là dùng thủ đoạn gian trá để lấy tài sản công mà mình có trách nhiệm coi giữ.

Thí dụ:

- Tội biển thủ công quỹ

- Một thủ quỹ đã biển thủ vật tư

Như vậy, “Biển lận” và “Biển thủ” là hai từ hoàn toàn khác nghĩa nhau. “Biển lận” là một tính xấu của con người, còn “Biển thủ” là một hành vi phạm tội. Vì thế, chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.