Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 64: Lợi nhuận hay Lợi tức

Như vậy, “Lợi nhuận” và “Lợi tức” là hai từ gần nghĩa nhau nhưng cách thức để có được nó thì khác nhau. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.

Muối Men Cho Đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 64: Lợi nhuận hay Lợi tức

1. Lợi nhuận (từ Hán Việt) là khoản tiền chênh lệch do phần thu lớn hơn phần chi trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Thí dụ:

- Kinh doanh có lợi nhuận

- Chia lợi nhuận theo tỉ lệ 5-5

2. Lợi tức (từ Hán Việt) là tiền lãi thu được do cho vay hoặc gửi ngân hàng.

Thí dụ:

- Lợi tức hằng năm

- Lợi tức cổ phần

Như vậy, “Lợi nhuận” và “Lợi tức” là hai từ gần nghĩa nhau nhưng cách thức để có được nó thì khác nhau. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Tham ô hay Tham nhũng” .