Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 65: Tham ô hay Tham nhũng

“Tham ô” và “Tham nhũng” là hai từ khác nghĩa nhau. “Tham ô” là ăn cắp của công, còn “Tham nhũng” là làm khó dân để lấy của. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.

Muối Men Cho Đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 65: Tham ô hay Tham nhũng

1. Tham ô là lợi dụng quyền hạn hoặc chức trách để bòn rút, bớt xén của công.

Thí dụ:

 • Tham ô công quỹ

 • Tệ nạn tham ô không dễ bài trừ

2. Tham nhũng là lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu dân và buộc dân phải hối lộ cho mình.

Thí dụ:

 • Bọn quan lại tham nhũng

 • Cuộc chiến chống tham nhũng là thử thách của các quốc gia.

Như vậy, “Tham ô” và “Tham nhũng” là hai từ khác nghĩa nhau. “Tham ô” là ăn cắp của công, còn “Tham nhũng” là làm khó dân để lấy của. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.