Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 66: Đề bạt hay Đề đạt

“Đề bạt” và “Đề đạt” là hai từ hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.

Muối Men Cho Đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 66: Đề bạt hay Đề đạt

1. Đề bạt là cử ai đó vào một chức vụ cao hơn.

Thí dụ:

 • Anh trưởng phòng được đề bạt làm phó giám đốc.

 • Tôi đứng thứ hai trong danh sách đề bạt

2. Đề đạt là trình ý kiến hay nguyện vọng lên cấp trên để được giải quyết.

Thí dụ:

 • Công nhân nhà máy đề đạt với lãnh đạo một số ý kiến.

 • Đề đạt nguyện vọng lên cấp trên.

Như vậy, “Đề bạt” và “Đề đạt” là hai từ hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.