Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 67: Đề xuất hay Đề cử

“Đề xuất” và “Đề cử” là hai từ hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nên lưu ý khi sử dụng hai từ này.

Muối Men Cho Đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 67: Đề xuất hay Đề cử

1. Đề xuất là đưa vấn đề ra để xem xét, giải quyết.

Thí dụ:

- Ý kiến đó do anh đề xuất.

- Đề xuất nhiều giải pháp mới.

2. Đề cử là giới thiệu người ra để bỏ phiếu bầu chọn.

Thí dụ:

- Đề cử người có tài vào ban chấp hành.

- Danh sách những người được đề cử và ứng cử.

Như vậy, “Đề xuất” và “Đề cử” là hai từ hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nên lưu ý khi sử dụng hai từ này.