Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 68: Hoà bình hay Thái bình

“Hoà bình” và “Thái bình” là hai từ khác nghĩa nhau. “Hoà bình” là không có chiến tranh; còn “Thái bình” là chẳng những không có chiến tranh mà nhân dân còn ấm no và hạnh phúc. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 68: Hoà bình hay Thái bình

1. Hoà bình là tình trạng yên ổn, không có chiến tranh.

Thí dụ:

 • Bảo vệ hoà bình cho tổ quốc.

 • Việt Nam, quê hương tôi, đang sống trong hoà bình.

2. Thái bình là đất nước không có chiến tranh, nhân dân ấm no và hạnh phúc.

Thí dụ:

 • Sống yên vui trong cảnh thái bình.

 • Tôi mong đất nước Việt Nam được thái bình.

Như vậy, “Hoà bình” và “Thái bình” là hai từ khác nghĩa nhau. “Hoà bình” là không có chiến tranh; còn “Thái bình” là chẳng những không có chiến tranh mà nhân dân còn ấm no và hạnh phúc. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.