Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 70: Đăng ký hay Ghi danh

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 70: Đăng ký hay Ghi danh

1. Đăng ký là từ Hán Việt, có nghĩa là ghi chép vào sổ của cơ quan quản lý để được hưởng quyền lợi hay làm nghĩa vụ.

Thí dụ:

 • Đăng ký kết hôn

 • Đăng ký kinh doanh

2. Ghi danh là ghi tên vào danh sách.

Thí dụ:

 • Ai cần học, xin đến văn phòng ghi danh.

 • Những nhân vật xứng đáng được ghi danh vào sử sách.

Như vậy, “Đăng ký” và “Ghi danh” là hai từ có nghĩa khác nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Tư trang hay Hành trang”.