Clock-Time

Mội tuần một từ ngữ - Bài 73: Trao đổi hay Thảo luận

“Trao đổi” và “Thảo luận” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn. Thí dụ, không thể nói: “Vấn đề này, tôi đã trao đổi với cấp trên rồi” mà phải nói: “Vấn đề này, tôi đã thảo luận với cấp trên rồi”.

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ
Bài 73: Trao đổi hay Thảo luận

1. Trao đổi là chuyển qua lại cho nhau các vật tương đương nào đó.

Thí dụ:

 • Trao đổi thư từ.

 • Trao đổi hàng hoá.

2. Thảo luận là bàn bạc với nhau về một vấn đề nào đó mà nhiều người quan tâm.

Thí dụ:

 • Đưa vấn đề ra thảo luận rất sôi nổi

 • Thảo luận kế hoạch công tác.

Thế nên, “Trao đổi” và “Thảo luận” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn. Thí dụ, không thể nói: “Vấn đề này, tôi đã trao đổi với cấp trên rồi” mà phải nói: “Vấn đề này, tôi đã thảo luận với cấp trên rồi”.