Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 75: Phiến diện hay Phiếm diện

Như vậy, “Phiến diện” mới là từ đúng. Trái nghĩa với “Phiến diện” là “Toàn diện”.

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 75:Phiến diện hay Phiếm diện

1. Phiến diện (từ Hán Việt) “phiến” là một nửa, “diện” là mặt; “phiến diện” là một nửa mặt, là chỉ có một bên.

Như vậy, “Phiến diện” có nghĩa là chỉ thiên về một mặt, một khía cạnh; không bao quát đầy đủ các mặt, các khía cạnh. Thuật ngữ này để chỉ cách nhìn, cách suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề không toàn vẹn, chỉ có một chiều.

Thí dụ:

- Nhận xét còn phiến diện

- Phát biểu một cách phiến diện

2. Phiếm diện là đọc sai hoặc viết sai, không có nghĩa.

Như vậy, “Phiến diện” mới là từ đúng. Trái nghĩa với “Phiến diện” là “Toàn diện”.