Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 80: Trùng lặp hay Trùng lắp

“Lắp” không thể đi với “trùng” được. Nói “trùng lắp” là vô nghĩa, vì nó không có nghĩa lặp lại. Có lẽ theo khẩu ngữ vùng miền. Vì thế, “Trùng lặp” mới là từ đúng.

1. Trùng lặp:

“Trùng” là động từ, chỉ tình trạng bị giống nhau, lặp lại cái cũ, cái đã có; tựa như cái này lặp lại cái kia; xảy ra cùng thời gian.

Thí dụ: Tên của cô ấy trùng tên em gái tôi.

Để rõ ràng hơn, người ta ghép thêm từ “lặp” nghĩa là đã có rồi, lại có nữa, thành từ “trùng lặp”.

Thí dụ:

- Bài viết có nhiều đoạn trùng lặp.

- Bố trí công việc bị trùng lặp.

2. Trùng lắp:

“Lắp” cũng là động từ, thể hiện việc ghép những sự vật gì đó vào nhau.

Thí dụ: Lắp mảnh lego, lắp cửa kính.

“Lắp” không thể đi với “trùng” được. Nói “trùng lắp” là vô nghĩa, vì nó không có nghĩa lặp lại. Có lẽ theo khẩu ngữ vùng miền.

Vì thế, “Trùng lặp” mới là từ đúng.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Khinh suất hay Khinh xuất”.