Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 83: Khúc chiết hay Khúc triết

Khúc triết không có nghĩa, tiếng Việt không có từ này. Thế nên, “Khúc chiết” mới là từ đúng.

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 83: Khúc chiết hay Khúc triết

1. Khúc chiết là từ Hán Việt, có hai nghĩa.

+ Nghĩa thứ nhất là quanh co, không thẳng thắn.

Thí dụ:

* Lựa lời khúc chiết để chối quanh.

+ Nghĩa thứ hai là cách diễn đạt mạch lạc và gãy gọn.

Thí dụ:

* Bài văn trình bày khúc chiết.

2. Khúc triết không có nghĩa, tiếng Việt không có từ này.

Thế nên, “Khúc chiết” mới là từ đúng.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Xoi mói hay Soi mói”.