Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 85: Bổ sung hay Bổ xung

 “Bổ xung” thì hoàn toàn vô nghĩa. Đây là cách viết không đúng. Có lẽ do đọc nhầm và viết nhầm giữa 2 chữ cái “s” và “x”. Như vậy, “Bổ sung” mới là từ đúng chính tả tiếng Việt.

Muối men cho đời
Mỗi tuần một từ ngữ
Bài 85: Bổ sung hay Bổ xung

1️⃣ Bổ sung (từ Hán Việt)

➕ “Sung” có nghĩa là thêm vào

Thí dụ:

✔️ sung vào công quỹ

✔️ sung vào đội bóng

➕ “Bổ sung” là thêm vào chỗ còn thiếu cho đủ.

Thí dụ:

✔️ Bổ sung giấy tờ

✔️ Bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể.

2️⃣ Bổ xung

➕ “Xung” là lan toả ra.

Thí dụ:

✔️ xung phong

✔️ xung trận

➕ “Bổ xung” thì hoàn toàn vô nghĩa. Đây là cách viết không đúng. Có lẽ do đọc nhầm và viết nhầm giữa 2 chữ cái “s” và “x”.

➡️ Như vậy, “Bổ sung” mới là từ đúng chính tả tiếng Việt.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Đào tạo hay Huấn luyện”.