Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 95: Kết cục hay Kết cuộc

Kết cuộc là đọc sai hoặc viết sai chính tả. Nhiều người cứ nghĩ “cục” hay “cuộc” thì nghĩa như nhau, nhưng thực ra là hoàn toàn khác nhau. Như vậy, “Kết cục” mới là từ đúng.

Muối men cho đời
Bài 95: Kết cục hay Kết cuộc
Mỗi tuần một từ ngữ

1. Kết cục (danh từ)

“Kết cục” là kết quả cuối cùng của một sự việc hay một hành động nào đó.

Thí dụ:

- Kết cục là xôi hỏng bỏng không.

- Kết cục dự án của chúng ta đã thành công.

2. Kết cuộc là đọc sai hoặc viết sai chính tả.

Nhiều người cứ nghĩ “cục” hay “cuộc” thì nghĩa như nhau, nhưng thực ra là hoàn toàn khác nhau.

Như vậy, “Kết cục” mới là từ đúng.

Lưu ý: “Kết cục” gần nghĩa với “Kết thúc”.

Thí dụ:

- Kết thúc cuộc chiến thì bên nào cũng bị tổn thương.

Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai từ “Lo lắng hay Lo liệu”