Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Bài 1- Nhận Chức Hay Nhậm Chức

Theo nghĩa Hán Việt, “nhậm” trong từ “nhậm chức” là gánh vác công việc hay lãnh nhận nhiệm vụ; còn “chức” NHẬM. Vì thế, Nhậm chức” có nghĩa là giữ chức vụ, là gánh vác, là đảm đương chức vụ do cấp trên giao cho

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ


NHẬN CHỨC hay NHẬM CHỨC