Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Bài 2 - Tẫn Liệm hay Tẩm Liệm

Nghĩa của chữ Tẫn: “Tẫn” là chữ Hán, có nghĩa danh từ là “Linh cữu liệm rồi mà chưa chôn”. Có nghĩa động từ là “Đặt áo quan rồi đưa thi thể vào liệm”.

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

T
ẪN LIỆM hay TẨM LIỆM 

1. Nghĩa của chữ Tẫn:

“Tẫn” là chữ Hán, có nghĩa danh từ là “Linh cữu liệm rồi mà chưa chôn”. Có nghĩa động từ là “Đặt áo quan rồi đưa thi thể vào liệm”.

2. Nghĩa của chữ Tẩm:

 “Tẩm” là chữ Hán, có nghĩa là ngâm, làm cho một chất lỏng ngấm vào.

Như thế, chữ “Tẩm” hoàn toàn không có nghĩa là liệm xác chết. Khi người ta ướp xác thì nói là “Tẩm xác”. Còn khi phong gói tử thi mà cho vào hòm thì nói là “Tẫn liệm”, tương đương với từ “Nhập quan”.

Vì vậy, ta nên dùng từ “Tẫn liệm”, thay cho từ “Tẩm liệm”.

Thí dụ: Nghi thức tẫn liệm Cha Giuse Nguyễn Đăng Hanh.

Các bạn thân mến,

Chúng ta vừa tìm hiểu về từ “Tẫn liệm hay Tẩm liệm”. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ “Chẩn đoán hay Chuẩn đoán”.

 

Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh