Clock-Time

Tiếng Việt online

/ 498 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 12: Kiến Bò Miệng Chén | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh Hot

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị...

/ 1238 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 9: Đâm Bị Thóc Chọc Bị Gạo | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị... 

/ 757 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 8: Năm Thì Mười Hoạ | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh Hot

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị... 

/ 1108 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 4: Nằm Gai Nếm Mật Hot

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị...

/ 1338 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 2: Sơn Cùng Thủy Tận Hot

Thành ngữ là một thể loại văn học dân gian, được ông cha ta đúc kết qua bao đời. Nó được sử dụng rộng rãi trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày. Nó cũng là “chất liệu” để sáng tác thơ ca, văn học. Thành ngữ thường ngắn gọn nhưng ý tứ rất phong phú và sâu sắc, nó cho ta nhiều bài học thú vị... 

/ 1021 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ | Bài 100: Giùm hay Dùm Hot

“Dùm” là viết sai chính tả vì không được định nghĩa là gì cả, có lẽ người ta không phân biệt được khi phát âm d và gi. Vì thế, “giùm” mới là từ đúng.
/ 1303 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 99: Suôn sẻ hay Suông sẻ Hot

“Suông sẻ” là một từ không có trong từ điển Tiếng Việt. Đây là một từ vô nghĩa. Vì thế, “Suôn sẻ” mới là từ đúng chính tả.
/ 3051 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 98: Dang tay hay Giang tay Hot

“Giang tay” là từ hoàn toàn không có nghĩa, không xuất hiện trong từ điển Tiếng Việt. Cho nên, “Giang tay” là cách sử dụng sai. Không thể nói “Giang tay ra” mà phải nói “Dang tay ra”. Như vậy, nói hoặc viết là “Dang tay” mới đúng chính tả Tiếng Việt.