Clock-Time

Tiếng Việt Online - Bài 3: Cách dùng từ hay

Có nhiều cách dùng từ hay. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu 3 cách tiêu biểu là dùng từ chính xác, dùng từ hình tượng và dùng từ sáng tạo.
TIẾNG VIỆT ONLINE

BÀI 3: CÁCH DÙNG TỪ HAY

Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh