Clock-Time

Tiếng Việt Online - Bài 4: Cách Dùng Mạo Từ

Trước hết, chúng ta định nghĩa: Mạo từ là gì? Định nghĩa: Mạo từ là tiếng đứng trước danh từ đã có một tiếng khác hay một câu chỉ định rồi. Ta có thể nói: Mạo từ: là cái nón, ái mũ, cái chụp lên trên. Vậy, Mạo từ đứng trước danh từ nào? Mạo từ đứng trước:
TIẾNG VIỆT ONLINE

BÀI 4: CÁCH DÙNG MẠO TỪ

Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh