Clock-Time

Tiếng Việt Online - Bài 5: Cách đặt câu đơn

Câu phải có ý nghĩa hoàn chỉnh, có cấu tạo ngữ pháp và có tính chất độc lập...
TIẾNG VIỆT ONLINE

BÀI 5: CÁCH ĐẶT CÂU ĐƠN

Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh