Clock-Time

Tiếng Việt Online - Bài 6: Cách đặt câu ghép

Câu phải có ý nghĩa hoàn chỉnh, có cấu tạo ngữ pháp và có tính chất độc lập...
TIẾNG VIỆT ONLINE

BÀI 6: CÁCH ĐẶT CÂU GHÉP

Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh