Clock-Time

Tiếng Việt Online - Bài 7: Cách chữa câu sai

Tiếng Việt Online - Bài 7: Cách chữa câu sai. Câu phải có ý nghĩa hoàn chỉnh, có cấu tạo ngữ pháp và có tính chất độc lập...
TIẾNG VIỆT ONLINE

BÀI 7: CÁCH CHỮA CÂU SAI

Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh