Clock-Time

TIẾNG VIỆT ONLINE: Bài 12: Dùng Từ Hán Việt

Từ thuần Việt là những từ riêng của người Việt hoặc do người Việt mượn từ tiếng nói các dân tộc khác với dân tộc Hán mà tạo thành. Còn từ Hán Việt có nguồn gốc từ tiếng Hán, do người Việt đọc theo âm Hán cổ mà tạo ra. 
TIẾNG VIỆT ONLINE

BÀI 12: D
ÙNG TỪ HÁN VIỆT

Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh