Clock-Time

Video nhìn lại 7 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Phanxicô

VIDEO

Video nhìn lại 7 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Phanxicô


 
 

Tác giả: Linh mục J. Felix Raj, SJ, Phó hiệu trưởng Đại học St. Xavier, Ấn Độ.

Văn Việt lược dịch từ UNCA

Thuyết minh: Như Yến

Truyền thông HĐGMVN thực hiện