Clock-Time

Bài giảng về Truyền Thông Xã Hội của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 50 tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn - Bài giảng về Truyền Thông Xã Hội của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước