Clock-Time

Danh Sách Quý Cha Hạt Trưởng - Tổng Giáo Phận TP. Hồ Chí Minh

Theo kết quả kiểm phiếu ngày 19 tháng 8 năm 2016, Đức Tổng Giám Mục Phaolô quyết định chọn quý cha có tên dưới đây làm Hạt Trưởng dựa trên số phiếu cao nhất...