Clock-Time

GP.KON TUM: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế

Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận chủ tế Thánh Lễ phong chức cho 8 Thầy Đại chủng viện thuộc Giáo phận nhà lãnh nhận chức phó tế...
TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

GP.KON TUM: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ


Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận chủ tế Thánh Lễ phong chức, với sự hiện diện Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, Nguyên Giám mục Giáo phận, cùng dồng tế với trên 90 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ và gần 3500 giáo dân kinh cũng như dân tộc trong toàn Giáo phận tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho 8 Thầy Đại chủng viện thuộc Giáo phận nhà lãnh nhận chức phó tế.
 
Trong số 08 thầy lãnh nhận Phó tế, 2 thầy người sắc tộc trong Giáo phận:
 
1/ Thầy Micae A Blir, sinh ngày 08. 01. 1981, thuộc giáo xứ Măng La, giáo hạt Kontum,
 
2/ thầy Phêrô A Xoang, sinh ngày 11. 12. 1978, thuộc giáo xứ Kon Xơmluh, giáo hạt Kontum.

 

Nguồn: http://giaophankontum.com