Clock-Time

La Vang 2018 - Giờ Cầu Nguyện Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót

Giờ Cầu Nguyện Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót diễn ra vào lúc 14h00