Clock-Time

Nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”

Nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”...
TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

VỀ “LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 2016”


 
Nguồn: hdgmvietnam.org