Clock-Time

Nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gửi đến Quốc Hội Việt Nam khoá XIV một số nhận định và suy nghĩ về Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo 2016

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

VỀ “LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 2016”

 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam