Clock-Time

Rước Kiệu và Thánh Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Rước Kiệu & Thánh Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời