Clock-Time

Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Năm Thánh Giáo phận Qui Nhơn 26.07.2018

Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Năm Thánh Giáo phận Qui Nhơn 26.07.2018