Clock-Time

Thánh lễ Truyền chức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn - Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn

Thánh lễ Truyền chức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn - Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn...
TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC LUY NGUYỄN ANH TUẤN

GIÁM MỤC PHỤ TÁ TGP SÀI GÒN

 

Nguồn: TGP Sài Gòn