Clock-Time

Thánh Lễ Truyền chức Phó tế tại Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn 2018

Thánh Lễ Truyền chức Phó tế tại Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn 2018...