Clock-Time

09h00 | Trực Tuyến | Thánh Lễ Tạ ơn và Tuyên Khấn Trọng Thể | Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

Thánh Lễ Tạ ơn và Tuyên Khấn Trọng Thể - Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường Mừng hồng ân Ngân Khánh. Vào lúc 09h00. Ngày 10/06/2023. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước.