Clock-Time

17h00 | TRỰC TIẾP | Nghi Thức Làm Phép Tượng Đức Mẹ - Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường | 06.11.2023

Nghi Thức Làm Phép Tượng Đức Mẹ - Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường. Vào lúc 17h00 ngày 06.11.2023...

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Nghi Thức Làm Phép Tượng Đức Mẹ
Trung Tâm Mục Vụ GIÁO PHẬN