Clock-Time

Diễn nguyện lễ các Thánh Nam Nữ tại Giáo xứ Tân Thông

Diễn nguyện lễ các Thánh Nam Nữ tại Giáo xứ Tân Thông
TIN GIÁO PHẬN

DIỄN NGUYỆN LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
 
TẠI GIÁO XỨ TÂN THÔNG